Lievens Brugge +32050317390
Lievens Maldegem +32050713538
Lievens Oostende +32059550840
Lievens Ichtegem +32051588449
Lievens Carrosserie
Bel ons nu
Lievens Brugge
+32050317390
Lievens Maldegem
+32050713538
Lievens Oostende
+32059550840
Lievens Ichtegem
+32051588449
Privacy Verklaring
Verantwoordelijke voor de verwerking
Uw persoonsgegevens worden verwerkt door AUTOGROEP LIEVENS
Contactgegevens
Adres : SINT-BARBARASTRAAT 22, 9990 MALDEGEM
Email : info@autogroeplievens.be
 
Aan wie is dit privacy beleid gericht?
Dit privacy beleid betreft de verwerking van persoonsgegevens van onze huidige en vroegere klanten, prospecten of personen die belangstelling hebben getoond voor onze producten of diensten.
Welke categorieën van persoonsgegevens verwerken wij?
Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen door ons verwerkt worden, afhankelijk van de relatie die wij met u hebben:
·         Naam, voornaam, geslacht, ta(a)l(en), functie
·         Adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail, datum van uw bezoek.
·         Professionals: bedrijfsgegevens (adres, telefoon (vast en/of mobiel), e-mail), BTW-nummer en ondernemingsnummer
·         Merk en model van voertuigen, producten en diensten waarvoor u belangstelling heeft getoond of een offerte aangevraagd
·         Merk en model van voertuigen, producten en diensten die u heeft aangeschaft en informatie die verband houdt met de bestelling
·         In geval van uitvoering van reparatie: chassisnummer, nummerplaat, kilometerstand, aard van de reparatie/herstelling
·         Datum van registratie van de gegevens en de bron
 
Informatie afkomstig van derde partijen:
Wij kunnen ook informatie over u verwerken die afkomstig is uit externe databases (bv. van de fabrikant van uw voertuig of van bedrijven gespecialiseerd in de commercialisatie van persoonsgegevens) teneinde uw gegevens update te houden of om u gepersonaliseerde reclame te kunnen sturen.
Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens en welke is de rechtsgrond voor deze verwerkingen?
Met uw toestemming (rechtsgrond: art. 6a. van de privacy wetgeving)
·         Om uw vraag te kunnen behandelen wanneer u ons vragen stelt via onze website of per telefoon
·         Om u de newsletters te kunnen sturen waarvoor u zich heeft ingeschreven of om uw deelneming aan onze commerciële acties of wedstrijden te kunnen behandelen.
 
Voor het opmaken van een offerte of het uitvoeren van uw contract (rechtsgrond: art. 6b. van de privacy wetgeving)
·         Voor de realisatie, de aanvaarding en de opvolging van uw bestelling, het algemene klantenbeheer, de dienst na verkoop en incasso (incl. eventuele overdracht van schuldvorderingen aan derden).
·         Voor het onderhoud, herstel en depannage van uw voertuig
·         Voor boekhoudkundige doeleinden
·         Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 
Voor het voeren van onze marketingactiviteiten op basis van ons gerechtvaardigd belang.  Hierbij zien wij er steeds op toe dat het evenwicht tussen dit gerechtvaardigd belang en het respect voor uw privéleven bewaard blijft (rechtsgrond: art. 6f. van de privacy wetgeving)
·         Om u te informeren over onze producten en diensten, eventueel op basis van uw marketingprofiel
·         Om uw gegevens te centraliseren, te combineren en te verrijken aan de hand van nuttige informatie afkomstig van derde partijen
·         Voor de bestrijding van eventuele fraude, inbreuken en misdrijven en het beheer van juridische geschillen en gerechtelijke procedures
 
 
Voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon (rechtsgrond: art. 6d. van de privacy wetgeving)
·         Om u onverwijld te kunnen contacteren in geval van een recall-campagne georganiseerd door de fabrikant met betrekking tot uw voertuig
 
Voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan wij onderworpen zijn (rechtsgrond: artikel 6c. van de privacy wetgeving):
In bepaalde gevallen kunnen juridische verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen, zoals fiscale en boekhoudkundige verplichtingen, het verwerken, bewaren en/of doorgeven van gegevens aan de bevoegde overheden vereisen.
 
Kunnen uw persoonsgegevens aan derden kunnen worden doorgegeven?
In volgende gevallen kunnen uw persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven:
·         Aan onze onderaannemers, wanneer wij op hen beroep doen om namens ons bepaalde diensten uit te voeren (bv. Call centers, reclame-agentschappen, ICT providers, Cloud providers, …) In dergelijk geval kunnen deze derden uw gegevens alleen gebruiken binnen de strikte grenzen van de instructies die zij van ons krijgen.
·         Aan de fabrikant van uw voertuig
·         Aan onze commerciële partners zodat zij u commerciële aanbiedingen kunnen sturen eventueel op basis van uw marketing profiel.
·         Aan bepaalde overheidsinstanties in het kader van de naleving van wettelijke verplichtingen.
 
Doorgave buiten de Europese Unie
Uw persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden naar bestemmelingen buiten de E.U.
Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende
·         10 jaar indien u een factuur van ons ontvangen heeft
·         5 jaar indien u interesse in onze producten heeft getoond
 
Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn.
 
Welke zijn uw rechten? Hoe kunt u deze uitoefenen?
Overeenkomstig de bepalingen van de privacy wetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot uw persoonsgegevens. U hebt ook het recht ons te verzoeken onjuiste gegevens over u te corrigeren of onvolledige informatie aan te vullen.
U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet.  In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw gegevens, kunt u vragen de verwerking te beperken totdat het geschil is beslecht. Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.


Uw recht op verzet:
U kan zich steeds verzetten, zonder opgave van reden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden evenals tegen het gebruik van marketing profielen op basis van uw persoonsgegevens. U kan zich tevens verzetten tegen de doorgaven van uw gegevens aan derden voor dezelfde doeleinden van direct marketing.
 
Uitoefening van uw rechten
Om uw rechten uit te oefenen dient u ons hiertoe een schriftelijk verzoek over te maken, vergezeld van een bewijs van uw identiteit en gericht aan volgend adres:
Autogroep Lievens, Sint-Barbarastraat 22 te 9990 Maldegem
Of per e-mail gericht aan volgend e-mailadres:
info@autogroeplievens.be
 
U kan zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer via commission@privacycommission.be